یه نفر یه چیزایی گفت .........

یه حرف مهم .... .

یه چیزی که منو به خودم امیدوار کرد