۲ مطلب در آذر ۱۳۹۱ ثبت شده است

رفتن و ماندن

بودن و نبودن

خواستن و نخواستن

فاصله کم است

خیلی کم .. . .. .. !!!!

  • اسماعیل غنی زاده
  • يكشنبه ۱۹ آذر ۹۱

آری ...

منم  آن آب روان

جسم و دلم کمی جوان

راه دلم را روانم

در پی مقصود روانم

در حسرت موی یار روانم

آری ..... من همان یار روانم ........

  • اسماعیل غنی زاده
  • جمعه ۱۷ آذر ۹۱
موضوعات