ســردی هوا بهانه ای ست بــرای آشنائیمان 

آشنایی نــامرئی من و تو 

ســرودی از بودن من ، نبودن تو

ســکوتی طولانی پشت سیم های خط تلفن

بــا صدایت سحر می کنی بانو

می تکانی تـمام بودنم را

شــوق دیدار دارم در دل

شــوق ...