می گفتند رقص باله 

من به پیچ و تاب بال های یاکریم حیاطمان خیره می شدم

اصلا به تو فکر نمی کردم