دیدی
لا لا لند ما را فیلم کردند
فقط با یک اشتباه کوچک
که نقش هایمان جابجاست.
اشکالی ندارد
فقط ذره ای دیوانگی لازم است
تا به رویاهایمان برسیم...
با پاهایی برهنه
در آغوش یکدیگر
در یک شب بارانی