چند روز دیگه، می تونه روز تولد میلیون ها آدم یا هر جاندار دیگه ای باشه، تولد چند روز دیگه برای من از این جهت مهمه که می تونه روز تولد نیمه گمشده من باشه، به هر حال من امیدوارم و به پیش بینی هام اطمینان دارم،... فقط یه شرط داره، اینکه بارون بباره، یه نموره هوا سرد باشه، من سردم بشه و نیمه گمشدم از راه برسه، همین...