برای رونق بیشتر حرکت های این چنینی به لینک زیر رجوع کنید و در نظر سنجی شرکت کنید.

من سه تا عکس برای این مسابقه فرستادم. عکس های شماره 091-092-093


لینک صفحه نظرسنجی
لینک لیست عکسها برای دیدن