پاورچین پاورچین 

از سر و کول آدم ها بالا می رفتم،

ترسوهای خائن 

مفت خور های لاشی

آنها یک سر و گردن بلندتر از بقیه بودند

شبیه موهای دراز و بی مصرف زیر بغل

شمردنشان سخت ممکن بود