هوا

خوره ی آهن است

و اسباب توهم ما آدم ها

هوا اشباعی از توهم توست

که اکسیدم می کند

                          ذره ذره

و همچون فرود آبشارهای غران

من هم فرو می ریزم

                  به کل 

                        با تمام هستی ام

وقتی که سیم آخر پاره شود.