قلم
بازوهای نازک و استخوانی توست
وقتی مرا در آغوش شعرها رها می کنی