اینک عیان است
که پای من می لنگد
و گر نه پستی بلندی میان انسان ها
عادتی ترین موضوع عالم است