با دستور می خوابیم
که اگر بگویی بمیر
بیدار نشده میمیرم