سیاه و سفید
نر و ماده
و حالا انداخته اند بجان هم
یکی زیاد و یکی کم