دیشب
با تقلای زیاد
گره از موی سیاه شب
گره از بغض غلیظ سال
کشیدم