...ما ناخن به سنگ می کشیم تا از چرخ عادت برون رویم...